Аналіз якості води

Farmer.ua > Лабораторія агрохімії > Аналіз якості води

Якість води має велике значення не тільки для забезпечення питних та побутових потреб населення, але відіграє важливу роль при здійсненні господарської діяльності практично у будь-якій сфері – промисловості, будівництві та сільському господарстві.

Лабораторний аналіз – метод контролю показників якості води питного та сільськогосподарського призначення, що допомагає моніторити стан водних об’єктів та планувати заходи з покращення її показників.

аналіз води в лабораторії FARMER.UA
аналіз якості води

Лабораторія FARMER.UA пропонує проведення лабораторних досліджень для оцінки якості води за широким переліком показників.

За результатами випробувань Ви отримаєте протокол випробувань оформлений згідно вимог ДСТУ ISO 17025:2017 та інтерпретацю отриманих даних з визначення відповідності якості води Вимогам ДСТУ 7525:2014, ДСанПІН 2.2.4-171-10 та ДСТУ 7286:2012.

Цікаві факти про воду сільськогосподарського призначення

 • Нормативний документ в Україні, який регламентує якість води для зрошення – ДСТУ 7286:2006.
 • Вода сільськогосподарського призначення ділиться на ІІІ класи: придатна, обмежено придатна, непридатна.
 • Маса кореневої ситеми кукурудзи в 2,5-3 рази більша за оптимальних умов зрошення (К.А. Тімірязєв).
 • При вирощуванні павловнії для отримання промислової деревини в заплановані 5-7 років після насадження, мінімальна кількість опадів у перші три роки має бути не менше 700 мм. А при крапельному зрошенні кількість води має бути не менше 4 л/день.
 • Оптимальне рН води для поливу лохини – 5,0-5,5, полуниці – 6,0, капусти 6,5-7,0, жимолості 5,5-7,5, хоча дана культура дає гарні врожаї, навіть при рН 8.
 • Постійний надлишок хлоридів в поливній воді може викликати опіки на листовій пластині рослин.
 • Для приготування бакових сумішей перед із застосуванням добрив та пестицидів, окрім порядку змішування та дотримання концентрацій, обов’язковим є використання чистої води з рН зазначеним в інструкції для приготування.
 • Період піврозпаду пестициду з діючою речовиною хлориперифос та циперметрин при рН води 7 – 35 днів, при рН 8 – 1,5 дні.
 • Сухий залишок в воді дає можливість нам ідентифікувати загальну кількість солей, розчинених у воді,а також вміст органічних речовин. В свою чергу вода з високим показником сухого залишку знижує ефективність приготовлених бакових сумішей майже в два рази.
 • Вода з низьким рівнем рН може містити підвищені рівні токсичних металів.

Коли необхідно робити аналіз води?

 • При бурінні свердловини або облаштуванні криниці для питного водопостачання;
 • При проектуванні систем зрошення та крапельного поливу с/г угідь;
 • Щоб перевірити роботу уснуючої системи фільтрації води;
 • Для моніторингу вмісту забруднюючих речовин у воді із поверхневих джерел водопостачання;
 • Для перевірки зміни показників якості води протягом періоду дощів або засухи, особливо у відкритих водоймах, які потім використовуються для поливу;
 • В рамках моніторингу стану водних об’єктів при розміщенні поблизу тваринницьких ферм, виробничих підприємств, видобутку корисних копалин, хімічних мануфактур;
 • Для контролю ключових показників якості води на рибних господарствах;
 • При розробці бакових сумішей для підживлення сільськогосподарських культур, інкрустації та протруювання насіння.

Аналіз окремих показників якості води

 • Жорсткість води
 • Водневий показник (рН)
 • Електропровідність
 • Сухий залишок
 • Перманганатна окиснюваність
 • Азотовмісні сполуки у воді (амонійна форма)
 • Азотовмісні сполуки у воді (нітратна форма)
 • Вміст сульфатів
 • Вміст залишкового хлору
 • Масова частка барію (Ba)
 • Масова частка кальцію (Ca)
 • Масова частка міді (Cu)
 • Масова частка калію (К)
 • Масова частка магнію (Mg)
 • Масова частка марганцю (Mn)
 • Масова частка натрію (Na)
 • Масова частка нікелю (Ni)
 • Масова частка стронцію (Sr)
 • Масова частка цинку (Zn)
 • Масова частка алюмінію (Al)
 • Масова частка бору (В)
 • Масова частка берилію (Ве)
 • Масова частка кобальту (Со)
 • Масова частка хрому (Cr)
 • Масова частка заліза (Fe)
 • Масова частка свинцю (Pb)
 • Масова частка сірки (S)
 • Масова частка срібла (Ag)
 • Масова частка кадмію (Cd)

Жорсткість води – це сумарний вміст солей кальцію і магнію, вимірюється у мг/дм

Аналізування жосткості води проводиться за методом ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Термін проведення аналізу – 1 день

Водневий показник – це концентрація водню в розчинах. Велике значення рН має при приготуванні бакових сумішей, а також при використанні води для поливу.

Визначення рН води проводиться за методом ДСТУ 4077-2001 (ISO 10523:1994, MOD)

Термін проведення аналізу – 1 день

Показник електропровідності води виражає її здатність проводити струм. Одиниця виміру  – мСм/м

Електропровідність води сильно залежить від її мінералізації, тобто вмісту в ній розчинених солей (електролітів), які є провідниками струму. Чим прісніша вода, тим менша її електропровідність.

Визначення електропровідності води проводиться за ДСТУ ISO 11265:2001

Термін проведення аналізу – 1 день

Сухий залишок виражає сумарний вміст усіх розчинених солей у воді.

Визначення сухого залишку у воді проводиться за ГОСТ 18164-72

Одиниця виміру – мг/дм3

Окиснюваність перманганатна – важливий комплексний показник якості та ступіня забрудненості води, який вказує на вміст мінеральних та органічних речовин у воді, які легко окиснюються. Чим більша перманганатна окиснюваність води, тим більше вона забруднена органічними речовинами.

Визначається перманганатна окиснюваність у мгО2/дм3

Метод визначення – ISO 8467:1993

Термін проведення аналізу – 1 день

Азотовмісні сполуки (іони амонію, нітрат-іони, нітрит-іони) у питних водах та водах сільськогосподарського прозначення вказують на ступінь забруднення, та як давно забруднююча речовина потрапила у водойму, а також вказують на біопродуктивність природних водойм.

Амонійний азот вказує на первинне забруднення води.

Метод визначення за ГОСТ 33045:2014. Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 1 день

Контролювання вмісту нітратів у воді має особливо велике значення при використання води із колодязя для питних цілей, а також з поверхневих  природних джерел у сільській місцевості, куди можуть потрапляти сполуки азоту при змиві з с/г угідь.

Аналізування нітратного азоту у воді проводиться за ДСТУ 4078:2001 (ISO 7890-3:1998, MOD)

Термін проведення аналізу – 1 день

Сульфати – одні із найрозповсюдженіших забруднювачів поверхневих вод. Джерелом надходження надлишкової кількості сульфатів у воді можуть бути добрива, пестициди, фунгіциди, миючі засоби тощо.

Визначення вмісту сульфатів у воді проводиться за ГОСТ 4389-72. Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 1 день

Контролювання кількості залишкового хлору має велике значення для визначення придатності води для питного водопостачання після “хлорування”. Це вода із централізованого джерела водопостачання, яка пройшла процедуру знезараження за допомогою сполук хлору.

Лабораторія FARMER.UA проводить аналіз проб води на залишковий хлор, тільки якщо проби води були доставлені протягом 1-2 години відразу після відбору.

Одиниця виміру – мг-екв/л

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення вмісту барію у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-11.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення вмісту кальцію у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-12.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення вмісту міді у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-13.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення вмісту калію у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-14.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення магнію у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-15.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення марганцю у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-16.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення натрію у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-17.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення нікелю у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-18.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення стронцію у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-19.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення цинку у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-20.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення алюмінію у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-21.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення бору у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-22.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення берилію у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-23.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення кобальту у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-24.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення хрому у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-25.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення заліза у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-26.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення свинцю у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-27.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення cірки у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-30.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення срібла у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-32.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Визначення кадмію у воді проводиться за ДСТУ ISO 11885:2005 (ІSO 11885:1996, IDT)/РМ.ВЛ.7.2-33.

Одиниця виміру – мг/дм3

Термін проведення аналізу – 2 дні

Пакетні пропозиції на аналіз води

ПАКЕТ BASE WATER
 • рН
 • електропровідність
 • сухий залишок
 • сульфати
 • окиснюваність перманганатна
 • залишковий активний хлор
 • жорсткість
 • азотовмісні сполуки

Термін проведення аналізу – 4 дні

ПАКЕТ PREMIUM WATER
 • рН
 • електропровідність
 • сухий залишок
 • сульфати
 • окиснюваність перманганатна
 • жорсткість
 • азотовмісні сполуки
 • натрій
 • магній
 • кальцій
 • калій
 • барій
 • мідь
 • марганець
 • нікель
 • стронцій
 • цинк
 • алюміній
 • бор
 • берилій
 • кобальт
 • хром
 • залізо
 • сірка
 • срібло
 • кадмій
 • свинець

Термін проведення аналізу – 6 днів

Замовити аналіз води у лабораторії FARMER.UA

Якщо у Вас є питання щодо аналізу води питного та сільськогосподарського призначення, як правильно відібрати та запакувати проби води, звертайтесь за консультацією. Ми допоможемо визначитись із переліком показників які Варто проаналізувати саме у Вашому випадку, запропонуємо зручні для Вас умови співпраці та супутні послуги для покращення показників Вашого господарства.

Звернутись у комерційний відділ
1
Отримати консультацію по відбору проб, переліку показників для аналізу, цінам, умовам співпраці та спеціальним пропозиціям.
Розглянути комерційну пропозицію, оплатити рахунок
2
У своїх пропозиціях ми завжди орієнтуємося на цілі Замовника і пропонуємо тільки ті послуги, які об'єктивно необхідні.
Правильно відібрати проби та відправити в лабораторію
3
Мінімальний об'єм проб води для аналізу - 2 л, рекомендації з відбору Ви можете знайти у "Файлах для завантаження".
Заповнити та підписати супровідні документи
4
Заявка на аналіз та лист погодження - невід'ємні документи при оформленні замовлення на аналіз.
Отримати результати аналізу
5
Термін проведення аналізу води - від 2 до 6 днів. За результатами дослідження надається протокол згідно вимог ДСТУ ISO 17025:2017.