Farmer.ua > Часті запитання > Аналіз грунту > Що являє собою показник “гранулометричний склад ґрунту”?

Що являє собою показник “гранулометричний склад ґрунту”?

Гранулометричний склад – показник, який характеризує відсотковий вміст механічних фракцій, які входять до складу ґрунту. Це один із головних параметрів якості земель сільськогосподарського призначення, який обумовлює родючість ґрунту, його придатність до вирощування тієї чи іншої культури, легкість обробітку, схильність до ерозії.

Гранулометричний склад впливає на процеси перетворення органічних та мінеральних сполук, значною мірою обумовлює гумусовий стан ґрунтів.

Визначення гранулометричного складу ґрунту у поєднанні з іншими показниками (вміст гумусу, склад обмінних катіонів, рН, вміст основних елементів живлення рослин та мікроелементів) дозволяє вирішувати ряд важливих питань з раціонального використання ґрунтів та покращення їх властивостей.

Співвідношення цих фракцій покладено в основну класифікації ґрунтів за гранулометричним складом (М.О.Качинський), яка побудована на співвідношенні фракцій фізичної глини (усі механічні елементи <0,01 мм) і фізичного піску (частинки розміром від 1 мм – 0,01 мм).

В основу поділу ґрунтів за гранулометричним складом на легкі, середні та важкі покладено міру легкості чи важкості їх обробітку сільськогосподарськими знаряддями. До легких відносять піщані і супіщані ґрунти, до середніх – легкі та середні суглинки, а до важких – важкі суглинки й глини.

Як правило, піщані та супіщані ґрунти бідні на вміст поживних елементів, на відміну від суглинкових та глинистих ґрунтів.

Легкі ґрунти легко піддаються обробітку, безструктурні, мають високу водопроникність, сприятливий повітряний і тепловий режими, бідні на гумус, азот і зольні елементи, мають невелику ємність катіонного обміну, низьку вологоємність і часто характеризуються підвищеною кислотністю.

Важкі ґрунти при обробітку чинять значний опір і потребують великих енерговитрат, мають високу вологоємність і низьку водовіддачу, у безструктурному стані запливають і утворюють кірку. В агрономічному відношенні найкращими за гранулометричним складом є середні ґрунти – легко- і середньосуглинкові.

Визначення гранулометричного складу ґрунту дозволяє встановити придатність ділянки під вирощування тієї чи іншої культури.

Гранулометричний склад ґрунту визначається в лабораторії FARMER.UA  згідно модифікованого ГОСТ 12536-2014 та діючої міжнародної методики – Soil Sampling and Methods of Analysis Second Edition (2006 by Taylor & Francis Group, LLC).

Аналізування проводиться шляхом вимірювання густини суспензії ґрунту у процесі її відстоювання за допомогою ареометра. По мірі осідання часток різного розміру зменшується густина суспензії ґрунту. Вимірюючи ареометром цю густину через певні проміжки часу, можна встановити вміст у суспензії різних за розмірами фракцій. Вміст кожної фракції визначається у % по відношенню до маси сухої проби, взятої для аналізу.

Для того, щоб визначити гранулометричний склад, необхідно відібрати зразок ґрунту та надіслати до нашої лабораторії. Термін проведення аналізу – 3 дні